ابدیتی روشن

پروین دریابیگی بلوردی

ناشر: نیک مهر

طرح جلد: مهسا اسدی

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

شابک:۱-۶۸-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

www.nmbook.ir